Všeobecné obchodné podmienky pre kúpu a poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania a výučby nemeckého jazyka

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV A DEFINÍCIE

(A) Akceptácia je akceptovanie a záväzné pristúpenie Zmluvných strán k ustanoveniam Zmluvy (Objednávky) a týchto VOP.

(B) Cena za služby predstavuje úhradu za Službu, ktorou je výučba nemeckého jazyka. Cena je stanovená podľa Cenníka platného v čase uzavretia zmluvy.

(C) Cenník je zmluvný dokument, ktorý vyjadruje ceny za jednotlivé Služby (jazykové kurzy). Cenník je dostupný na webovom sídle predávajúceho.

(D) Dotknutá osoba je na účely Zákona o ochrane osobných údajov Kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom v rozsahu tých osobných údajov, ktoré sa netýkajú identity podnikateľa (napr. osobný email, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu odlišná od miesta podnikania zapísaného v príslušnom registri a pod.).

(E) Elektronická komunikácia predstavuje komunikáciu medzi zmluvnými stranami prostredníctvom emailu. Telefonická komunikácia sa považuje za elektronickú komunikáciu iba v prípade, ak to tieto VOP alebo Zmluva pripúšťajú.

(F) GDPR je je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

(G) Kupujúci je fyzická osoba (Spotrebiteľ), ktorá uzatvorila s Predávajúcim Kúpnu zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie Služieb. Za Spotrebiteľa sa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, inej obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania;  na túto osobu sa vzťahujú príslušné zákonné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa.

(H) Kurz predstavuje kontinuálnu výučbu nemeckého jazyka, ktorá sa realizuje spravidla v období jedného výučbového roka, pozostávajúceho  z  troch po sebe nasledujúcich trojmesačných intervalov (trimestrov). Kurz je spravidla označený podľa vekových kategórií.

(I) Miesto výkonu kurzu je miesto určené adresou a súpisným číslom, vrátane určenia miestnosti kde daný kurz prebieha alebo má prebiehať. Miesto výkonu kurzu je určené na základe pokynov Predávajúceho.

(J) Metodika – Nemčina Inak je publikácia spracovaná NJC s.r.o. a obsahuje metodické pokyny a pracovné materiály potrebné pre výučbu nemeckého jazyka pre daný kurz a rozsah uvedený v metodike.

(K) Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

(L) Objednávka je písomné vymedzenie Služieb, ktoré sa majú Kupujúcemu poskytnúť. Objednávka sa vykonáva spravidla elektronickou komunikáciou, prostredníctvom formuláru o zápise do kurzu, resp. objednanie Metodiky,  ktorý je umiestnený na webovom sídle Predávajúceho www.nemcinainak.sk. Objednávka súčasne predstavuje vôľu Kupujúceho uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu a byť jej obsahom viazaný. Zaslaním a doručením riadne vyplneného formuláru sa Kupujúci zaväzuje k platbe za jazykový kurz uvedený v objednávke, alebo k platbe za publikáciu Metodika – Nemčina Inak. Objednávkou sa na účely týchto VOP chápe aj internetový formulár (prihláška do Kurzu, objednávka Metodika), ktorý je uverejnený na webovom sídle Predávajúceho www.nemcinainak.sk.

(M) Osobitným zákonom sa chápe najmä zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

(N) Oznámenie je akékoľvek oznámenie informácie alebo zmeny adresované druhej Zmluvnej strane, výpoveď, odstúpenie od zmluvy, zaslanie výzvy, upomienky alebo faktúry podľa týchto VOP alebo Zmluvnej dokumentácie.

(O) Predávajúci je právnická osoba, spoločnosť NJC s.r.o., sídlo: Námestie hraničiarov 8/A, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 424 220, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 112946/B, IBAN: SK45 7500 0000 0040 2361 5399, vedený v banke ČSOB, a.s., ktorý poskytuje Služby v oblasti vzdelávania.

(P) Prevádzkovateľ je na účely Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci.

(Q) Reklamácia je podnet Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu, ktorým sa Kupujúci domáha práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady poskytnutých Služieb pričom reklamovaná vada trvá v čase uplatnenia Reklamácie. Kupujúci postupuje v prípade Reklamácie podľa Reklamačného poriadku. Cieľom reklamačného procesu je predovšetkým dosiahnuť, aby boli zistené vady odstránené.

(R) Reklamačný poriadok je samostatný dokument, ktorý upravuje postup Predávajúceho a Kupujúceho, ktorým je Spotrebiteľ pri uplatnení Reklamácie Služieb  v prípade, že napriek všetkému úsiliu Predávajúceho o zachovanie vysokej kvality ponúkaných Služieb vznikne na strane Kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady. Reklamačným poriadkom Predávajúci zároveň informuje Spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno Reklamáciu uplatniť. Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v prevádzkarni- sídle Predávajúceho a je zverejnený na jeho webovom sídle Uzavretím Zmluvy Spotrebiteľ prehlasuje, že bol oboznámený s Reklamačným poriadkom, jeho ustanoveniam porozumel a s nimi súhlasí.

(S) Rozpisom kurzov sa chápe vopred stanovený časový harmonogram začiatku a konca jednotlivých Kurzov, s podrobným určením predpokladaných termínov, uskutočnenia daného vyučovania.

(T) Službou sa chápe Kurz a poskytovanie výučbovej činnosti zo strany lektora.

(U) Sprevádzajúca osoba je fyzická osoba určená Kupujúcim, ktorá sa zúčastňuje Kurzu najmä v podobe sprevádzania a poskytovania asistencie účastníkovi Kurzu. Spravidla je touto osobou rodič dieťaťa, ktoré je Účastníkom Kurzu.

(V) Uzavretie zmluvy je pristúpenie (Akceptácia) Predávajúceho k Objednávke doručenej zo strany Kupujúceho. Uzavretie zmluvy má účinky Akceptácie podľa písm. (A) týchto VOP.

(W) Účastník kurzu je spravidla Kupujúci podľa písm. (F) týchto VOP. Kupujúci však môže ako účastníka kurzu písomne určiť inú fyzickú osobu. Podrobnosti ustanovujú tieto VOP.

(X) Všeobecné obchodné podmienky alebo VOP predstavujú tento dokument, ktorý je súborom všeobecných právnych ustanovení a informácií, ktorými sa spravuje právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 

(Y) Vyššia moc sú všetky skutočnosti alebo prekážky, ktoré nezáviseli od vôle Zmluvnej strany a ohľadne ktorých nebolo možné rozumne očakávať, že ich výskyt mohla Zmluvná strana predpokladať v čase uzavretia Zmluvy alebo že by takéto skutočnosti alebo prekážky alebo ich dôsledky odvrátila alebo prekonala. Za vyššiu moc sa považujú aj skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné zo strany Predávajúceho, ktoré majú vplyv na poskytnutie Služby ako napr.: štrajky, katastrofy, havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné opatrenia orgánov verejnej moci a i.. 

(Z) Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z..

(AA) Zmluva je právny dokument, obsahujúci práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú Predávajúci a Kupujúci. Zmluva sa uzaviera okamihom akceptácie Objednávky zaslanej Kupujúcim zo strany Predávajúceho.  Týmto okamihom súčasne Objednávka zaslaná Kupujúcim nadobúda podobu riadne uzavretej zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto VOP a iné zmluvné dokumenty (Cenník, Rozpis kurzov, Formulár na odstúpenia od zmluvy a pod.).

(AB) Zmluvné strany sú Predávajúci a Kupujúci alebo ekvivalentné pojmy či označenia jednotlivých strán v závislosti od typu a predmetu Zmluvy a zmluvného vzťahu alebo ich právni nástupcovia.

 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Predávajúci vydáva tieto VOP za účelom úpravy vzťahov medzi Kupujúcim a Predávajúcim v oblasti kúpy a poskytovania  Služieb v oblasti vzdelávania a výučby nemeckého jazyka.

1.2 Tieto VOP sa aplikujú na všetky Zmluvy a Objednávky, ktoré Predávajúci uzatvára alebo uzatvoril s fyzickou osobou za účelom poskytnutia Služieb Predávajúcim.

1.3 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP, Zmluvou, Objednávkou, platným Cenníkom, pokynmi Predávajúceho, s ktorými bol Kupujúci oboznámený, ostatnými zmluvnými dokumentmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Občianskym zákonníkom, v prípade ak tieto vzťahy nie sú už upravené v rámci zmluvného vzťahu.

2 PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

2.1 Okrem práv už uvedených v týchto VOP má Predávajúci v zmysle Občianskeho zákonníka právo najmä odmietnuť Objednávku Služieb aj bez uvedenia dôvodu.

2.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP a iných zmluvných dokumentov, kedykoľvek v priebehu trvania právneho vzťahu a to s účinnosťou ku koncu daného trimestra.

2.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na výmenu lektora alebo ustanovenie jeho zastupovania iným lektorom, kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy.

2.4 Predávajúci je povinný:

a. po nadobudnutí účinnosti Zmluvy poskytnúť Služby, ktoré sú predmetom Zmluvy riadne a včas; to neplatí pre prípad zmeny tejto povinnosti upravený v článku 6 a 8 týchto VOP.

b. predložiť Kupujúcemu prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie za Služby, ktoré majú byť alebo boli poskytnuté,

c. informovať Kupujúceho o zmenách VOP, platného Cenníka, Reklamačného poriadku ako aj ďalších dokumentoch a skutočnostiach podstatných pre plnenie podmienok zo Zmluvy; na splnenie tejto povinnosti postačuje uverejnenie príslušných dokumentov a ich zmien na webovom sídle predávajúceho www.nemcinainak.sk.

2.5 Okrem práv už uvedených v týchto VOP má Kupujúci právo:

a. na poskytnutie Služieb v rozsahu dohodnutom v Zmluve, a za cenu ustanovenú podľa platného Cenníka, s poskytnutím v mieste výkonu Kurzu určenom Predávajúcim; v prípade ak Kupujúci ako účastníka Kurzu určil inú fyzickú osobu, nositeľom práva na poskytovanie Služieb podľa tohto bodu a týchto VOP je Účastník kurzu, prípadne Sprevádzajúca osoba, ak tak určí Predávajúci,

b. byť informovaný o všetkých zmenách VOP, platného Cenníka, Reklamačného poriadku ako aj ďalších dokumentoch a skutočnostiach podstatných pre plnenie podmienok zo Zmluvy; táto povinnosť sa považuje za splnenú tiež uverejnením príslušných dokumentov a ich zmien na webovom sídle predávajúceho www.nemcinainak.sk.

c. právo žiadať od Predávajúceho vyúčtovanie Služieb, ktoré majú byť alebo už boli poskytnuté,

d. právo podať reklamáciu vo vzťahu k Službám, ktoré sú predmetom Zmluvy,

e. právo určiť fyzickú osobu, ktorá bude účastníkom Kurzu,

f. zúčastňovať sa Kurzu ako Sprevádzajúca osoba účastníka Kurzu alebo určiť inú Sprevádzajúcu osobu.

2.6 Kupujúci je okrem iného povinný:

a. rešpektovať a riadiť sa týmito VOP a ich zmenami, pričom pokračovaním v nadchádzajúcom Kurze vyjadruje súhlas s  novými ustanoveniami VOP a iných zmluvných dokumentov, ak k ich zmene v priebehu trvania zmluvného vzťahu skutočne došlo.

b. v plnom rozsahu a včas zaplatiť za Kurz, ktorý je predmetom Objednávky,

c. správať sa v súlade s dobrými mravmi, neobťažovať ostatných účastníkov Kurzu nadmerným hlukom, invektívami alebo obťažujúcimi prejavmi osobnej povahy, prejavovať hrubú neslušnosť k lektorovi a zástupcom Predávajúceho,

2.7 Sprevádzajúca osoba nemá právo na poskytovanie Služieb zo strany Predávajúceho, pokiaľ nie je určené inak.

Vyzdvihnutie maloletého z kurzu

2.8 Účastníkom kurzu sú prevažne maloleté deti v zmysle slovenského právneho poriadku, pričom tieto maloleté deti nie sú vo väčšine prípadov schopné samostatného fungovania, predovšetkým dopravy do/z Miesta výkonu kurzu. Z tohto dôvodu sa Kupujúci zaväzuje, že vždy vyzdvihne maloletého Účastníka kurzu najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) minút po skončení Kurzu.

2.9 V prípade, ak si Kupujúci nesplní povinnosť podľa bodu 2.8 týchto VOP a Predávajúci musí preto zabezpečiť opateru a stráženie maloletého, Predávajúci je oprávnený účtovať si poplatok za opateru a stráženie maloletého vo výške 20,00 EUR (slovom: dvadsať eur), a to za každú aj začatú hodinu, ktorá sa začína počítať od času ukončenia Kurzu.

 

3 OBJEDNÁVKA SLUŽIEB A UZAVRETIE ZMLUVY

3.1 Kupujúci objednáva Služby od Predávajúceho prostredníctvom Objednávky, a to spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Iný spôsob objednania Služieb je možný iba po vzájomnej dohode Zmluvných strán.

3.2 Kupujúci najprv uskutoční Objednávku na webovom sídle predávajúceho www.nemcinainak.sk , kde vyplní internetový formulár, ktorý je súčasne Objednávkou Služieb. Tento formulár má súčasne charakter prihlášky do Kurzu resp. objednávky Metodiky – Nemčina Inak.

3.3 Obsahom internetového formulára (Objednávky) je okrem iného informácia o cene za Služby a e-mailová adresa Kupujúceho. Podmienkou úspešného objednania Služieb zo strany Kupujúceho je riadne vyplnenie a zaslanie internetového formulára Predávajúcemu, prostredníctvom webového sídla, na ktorom je internetový formulár uverejnený. O doručení tohto formulára, informuje Predávajúci bezodkladne Kupujúceho prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu. Zaslaním riadne vyplneného internetového formulára (Objednávky) sa Kupujúci zaväzuje k úhrade za cenu objednaných Služieb. Kupujúci uvedením e-mailovej adresy v internetovom formulári oboznamuje Predávajúceho so svojou elektronickou adresou a zaväzuje sa ju používať na účel oboznamovania sa s korešpondenciou zaslanou Predávajúcim.

3.4 Odoslaním Objednávky vyjadruje Kupujúci súhlas s týmito VOP a inými  zmluvnými dokumentmi.

3.5 Doručenie Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu predstavuje návrh na uzavretie Zmluvy.

3.6 K záväznému uzavretiu Zmluvy dochádza až v okamihu Akceptácie Objednávky zo strany Predávajúceho. Predávajúci pristúpi k Akceptácii najmä s prihliadnutím na kapacitné možnosti daného Kurzu a dostupnosť lektorov zabezpečujúcich výučbu. O záväznom uzavretí Zmluvy (Akceptácii) Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho prostredníctvom e-mailu.

 

4 PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Povinnosť Kupujúceho na úhradu ceny za Služby vzniká okamihom prijatia e-mailu obsahujúceho Akceptáciu podľa bodu 3.6 týchto VOP. Splatnosť ceny za Služby je stanovená na 3. (slovom: tretí) deň po doručení e-mailu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada ceny za Služby sa realizuje na bankový účet Predávajúceho: IBAN SK45 7500 0000 0040 2361 5399. Nesplnením platobnej povinnosti Kupujúceho podľa tohto odseku, vzniká Predávajúcemu právo na vymáhanie dlžnej sumy a úhradu úroku z omeškania, prípadne vyradenie Kupujúceho/Účastníka kurzu z Kurzu a zrušenie zmluvy s Kupujúcim v podobe odstúpenia od Zmluvy s okamžitým účinkom, ak Kupujúci nesplnil svoju platobnú povinnosť ani v dodatočnej lehote danej Predávajúcim.

4.2 Splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu sa preukazuje výpisom z bankového účtu Predávajúceho alebo potvrdením o úhrade/platbe zo strany Kupujúceho. Predávajúci má právo požiadať Kupujúceho o preukázanie úhrady/platby za Služby a povinnosťou Kupujúceho je požiadavku Predávajúceho splniť. Nesplnenie povinnosti zo strany Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, môže mať za následok odmietnutie poskytnutia Služieb zo strany Predávajúceho do okamihu, kým Kupujúci povinnosť podľa tohto bodu nesplní; akékoľvek náhradné plnenia a odškodnenia vyplývajúce z nesplnenia povinnosti Kupujúcim nie sú prípustné.

4.3 Úhrada za Služby sa vykoná vždy na základe platobných údajov uvedených v e-maily zaslanom Predávajúcim a to do 3 (slovom: troch) dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.

 

5 PREDMET A PLNENIE ZMLUVY

5.1 Predmetom Zmluvy sú Služby, ktorými je Kurz s poskytovaním  výučbovej činnosti zo strany lektor, alebo objednanie publikácie Metodika – Nemčina Inak.

5.2 Zmluva sa uzaviera na dobu trvania konkrétneho Kurzu, v rozsahu 3 (slovom: troch) po sebe nasledujúcich trimestrov.

5.3 Kupujúci alebo ním určený Účastník kurzu nadobúdajú právo na poskytovanie Služieb až úplným zaplatením ceny Kurzu alebo splátky pripadajúcej na konkrétny trimester výučby.

5.4 Kurz predstavuje poskytovanie výučbovej činnosti zo strany lektora v období jedného výučbového roka. Výučbový rok je rozdelený na 3 (slovom: tri) na seba nadväzujúce časové obdobia s trvaním tri krát tri mesiace, t.j. 3 (slovom: tri) trimestre, pričom každý trimester prebieha počas 12 (slovom: dvanástich) výučbových týždňov. Kurz neprebieha počas školských prázdnin, štátnych sviatkov a dňoch pracovného pokoja.

5.5 Predávajúci s prihliadnutím na kapacitné možnosti Kurzu môže umožniť pristúpenie do Kurzu akémukoľvek ďalšiemu Kupujúcemu resp. Účastníkovi kurzu a jeho Sprevádzajúcim osobám a to aj v čase jeho priebehu. Pristúpenie do Kurzu sa vykoná vždy len k okamihu začatia nového trimestra výučby. Na pristúpenie do Kurzu sa primerane použijú ustanovenia týchto VOP.

5.6 Výučbová činnosť poskytovaná lektorom predstavuje najmä kontinuálnu a cielenú snahu o zvýšenie jazykových schopností dieťaťa s prihliadnutím na jeho vekové danosti; povinnosťou Predávajúceho však nie je zvyšovať úroveň všeobecného vzdelania účastníka Kurzu nad rámec výučby nemeckého jazyka. Predávajúci zároveň nezodpovedá za skutočné dosiahnutie výsledku svojej činnosti.

5.7 Na výkon výučbovej činnosti podľa predchádzajúceho bodu, môže lektor používať špeciálne výučbové materiály a pomôcky, ktorých účelom je najmä posilniť vnímanie a zapamätávanie slov a jazykových   štruktúr, vytvoriť pamäťové stopy u Účastníka kurzu a vytvoriť predpoklady pre pochopenie a používanie cudzieho jazyka najmä v ranných štádiách vývoja dieťaťa a u maloletých.

5.8 Služby poskytované Predávajúcim sú vykonávané prostredníctvom  jazykových lektorov a to vždy len v Mieste výkonu kurzu. Výhradným komunikačným a výučbovým jazykom v priebehu výučby je nemecký jazyk. Služby sú poskytované výhradne na území Slovenskej republiky. 

5.9 Poskytovanie Služieb sa vykoná v Mieste výkonu kurzu, ktorým je spravidla učebná miestnosť, ktorej adresu poskytne Predávajúci s dostatočným predstihom pred začatím Kurzu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu učebnej miestnosti a času konania Kurzu bez uvedenia dôvodu. Akékoľvek nároky Kupujúceho alebo Účastníka kurzu, vyplývajúce zo zmeny učebnej miestnosti nie sú prípustné.

5.10 Predávajúci vykoná Služby spôsobom, v termíne a v časovom období, ktoré je určené Rozpisom kurzov, ak nie je určené inak. V prípade, že Rozpis kurzov nie je možné z dôvodov podľa článku 6 týchto VOP dodržať, má Predávajúci právo na poskytnutie náhradného plnenia v podobe náhradného vyučovania uskutočneného v čase, ktorý určí Predávajúci.

5.11 Úhradou úplnej ceny Kurzu podľa platného Cenníka vzniká Kupujúcemu resp. osobe, ktorú určil ako účastníka Kurzu právo na poskytovanie Služieb, ktoré sú predmetom uzavretej Zmluvy. Kupujúci môže ako Účastníka kurzu písomne určiť aj inú fyzickú osobu, za predpokladu, že tak vykoná pred začatím konania daného jazykového Kurzu alebo najneskôr bezprostredne pred začatím prvej výučbovej hodiny daného Kurzu. Toto právo Kupujúceho platí na každé zakúpené miesto v danom kurze samostatne.

5.12 Ak je účastníkom Kurzu maloleté dieťa, môže byť počas priebehu výučby sprevádzané fyzickou osobou, ktorú Kupujúci určí ako Sprevádzajúcu osobu; sprevádzanie inou osobou je možné len s predchádzajúcim súhlasom Predávajúceho.

5.13 Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie Kurzu pred jeho začatím, za predpokladu, že nie je naplnený minimálny počet účastníkov daného Kurzu.

5.14 V prípade zrušenia Kurzu podľa predchádzajúceho bodu, informuje o tejto skutočnosti Predávajúci Kupujúceho prostredníctvom e-mailu. Zrušenie Kurzu zo strany Predávajúceho je súčasne odstúpením od Zmluvy podľa týchto VOP.

 

6 PREKÁŽKY V POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

6.1 Za prekážku vo výučbe na strane Predávajúceho sa považuje najmä nemožnosť poskytnúť Služby z dôvodu:

a. ochorenia lektora,

b. nemožnosti alebo obmedzenia užívania výučbovej miestnosti z dôvodu technických alebo právnych prekážok.

6.2 Za prekážku na strane Kupujúceho resp. Účastníka kurzu sa chápe najmä:

a. odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho alebo Predávajúceho v zmysle týchto VOP alebo osobitného zákona,

b. neuhradenie ceny Kurzu v stanovenej lehote zo strany Kupujúceho,

c. ochorenie účastníka Kurzu,

d. nemožnosť zúčastniť sa výučby z dôvodu individuálnych prekážok na strane Kupujúceho, Sprevádzajúcej osoby alebo Účastníka Kurzu.

6.3 Ak vznikne prekážka podľa bodu 6.2 písm. c, má Účastník kurzu právo na poskytnutie alikvotnej časti nespotrebovanej ceny uhradenej za Kurz jedine za predpokladu, že sa nemohol zúčastniť Kurzu po dobu 3 (slovom: troch) a viac týždňov, predložil lekárske potvrdenie preukazujúce trvanie ochorenia a súčasne jeho celková účasť na Kurze nepresiahla 50% (slovom: päťdesiat percent) z uskutočnených výučbových hodín.

6.4 Právo podľa predchádzajúceho bodu sa realizuje výhradne v podobe zníženia ceny nasledujúceho Kurzu o uvedenú alikvotnú časť ceny Kurzu. 

6.5 Za objektívnu prekážku vo výučbe sa považuje tzv. Vyššia moc, ktorá sa posudzuje podľa článku 11 týchto VOP. 

 

7 CENY SLUŽIEB

7.1 Ceny Služieb sú účtované podľa Cenníka Predávajúceho platného v čase uzavretia Zmluvy. Cenník je zverejnený na webovom sídle www.nemcinainak.sk.

7.2 Cena Služieb predstavuje peňažné vyjadrenie hodnoty Kurzu, ktorý prebieha v období troch po sebe nasledujúcich trimestrov v celkovom trvaní dvanásť týždňov.

7.3 Kupujúci sa zaväzuje na úhradu ceny za Služby, ktorá je aktuálna v čase začiatku nadchádzajúceho Kurzu.

7.4 Predávajúci má právo dohodnúť s Kupujúcim osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvných dokumentov. Ide najmä o  súrodenecké a uvádzacie zľavy.

7.5 Zľava z ceny Kurzu bude Kupujúcemu poskytnutá jedine za predpokladu, že o jej poskytnutie požiadal súčasne s odoslaním Objednávky (internetového formuláru). Nedodržanie tohto postupu má za následok stratu práva Kupujúceho na poskytnutie zľavy. Akékoľvek dodatočné žiadosti o zľavu sú predmetom dobrovoľného zváženia Predávajúceho.

7.6 Predávajúci má právo na zmenu štruktúry a výšky cien za Služby. Predávajúci zverejní Zmenu cenníka minimálne 15 (slovom: pätnásť) dní vopred pred začatím Kurzu.

 

8 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 Odstúpením od Zmluvy sa chápe jednoznačne písomne formulovaná vôľa Zmluvnej strany nebyť Zmluvou viazaný a zrušiť Zmluvu na základe odstúpenia.

8.2 Odstúpenie od Zmluvy je možné iba v prípade, že tak ustanovujú tieto VOP alebo osobitný zákon.

8.3 Práva Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy sú upravené najmä v článku 13 týchto VOP.

8.4 Kupujúci má právo na odstúpenie od Zmluvy ak viac ako dva krát úspešne uplatní Reklamáciu na rovnaký nedostatok v poskytovaní Služieb, ktorý sa vyskytol v priebehu daného Kurzu. 

8.5 Predávajúci má právo posúdiť a akceptovať žiadosť Kupujúceho o zrušenie Zmluvy v prípadoch hodných osobitného zreteľa. V prípade akceptovania žiadosti podľa predchádzajúcej vety postupuje Predávajúci primerane podľa ustanovení o odstúpení od Zmluvy.

8.6 V prípade odstúpenia od Zmluvy počas priebehu Kurzu, má Kupujúci právo na vrátenie alikvotnej časti ceny uhradenej za Kurz, ktorá zodpovedá nadchádzajúcej nespotrebovanej časti Kurzu.

8.7 Predávajúci má právo na odstúpenie od Zmluvy ak:

a. Kupujúci nesplní platobnú povinnosť podľa bodu 4.1 týchto VOP;

b. dôjde k zrušeniu Kurzu podľa bodu 5.13 týchto VOP.

8.8 Odstúpením od Zmluvy sa ruší Zmluva od začiatku. Zmluvné strany sú povinné vrátiť si všetko, čo na základe už zrušenej zmluvy nadobudli; to neplatí ak tieto VOP alebo osobitný zákon ustanovujú inak alebo ak už došlo k poskytnutiu daných Služieb.

8.9 Storno poplatok za zrušenie zmluvy v priebehu kurzu je 50% (slovom päťdesiat percent) z plnej ceny kurzu. To neplatí pre zrušenie zmluvy podľa bodu 13 týchto VOP.

8.10 Predávajúci vráti kupujúcemu finančné prostriedky poskytnuté na účel úhrady ceny Kurzu do 14 (slovom: štrnástich) dní od okamihu odstúpenia od Zmluvy zo strany Predávajúceho po odrátaní storno poplatku podľa bodu 8.9 týchto VOP; to neplatí ak tieto VOP ustanovujú inak.

8.11 Vrátenie finančných prostriedkov podľa predchádzajúceho bodu sa vykoná rovnakými prostriedkami, akými boli finančné prostriedky zo strany Kupujúceho pôvodne poukázané; to neplatí ak sa Zmluvné strany dohodnú inak.

8.12 V prípade objednania publikácie Metodika – Nemčina Inak sa postupuje v súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. t.j. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače;

b. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIA

9.1 Spotrebiteľ má právo na uplatnenie Reklamácie, za predpokladu, že sa nazdáva, že Služby, ktoré sú predmetom Zmluvy, neboli poskytnuté riadne, včas alebo  boli poskytnuté s vadami.

9.2 Podrobnosti týkajúce sa uplatnenia Reklamácie a spôsobov jej vybavenia ustanovuje Reklamačný poriadok, ktorý je súčasťou zmluvného vzťahu.

 

10 VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

10.1 Kupujúci berie na vedomie, že poskytovanie Služieb zo strany Predávajúceho predstavuje predovšetkým snahu o zvýšenie jazykovej úrovne účastníka Kurzu. V tejto súvislosti Predávajúci nijako  nezodpovedá za individuálne dosiahnutie tohto výsledku zo strany účastníka Kurzu a jeho preukázanie na základe akéhokoľvek objektívneho hodnotenia.

10.2 Predávajúci nezodpovedá za duševné, mentálne a osobnostné následky účastníka Kurzu, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s riadnym poskytovaním Služieb.

10.3 Predávajúci nezodpovedá za individuálne spory a konflikty, ktoré môžu vzniknúť medzi účastníkmi Kurzu a nie je stranou ich urovnávania, prípadne akéhokoľvek iného riešenia.

10.4 Predávajúci vrátane lektora a osôb konajúcich v mene Predávajúceho nenesie nijakú zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku, živote a zdraví Účastníka kurzu alebo Sprevádzajúcich osôb, ku ktorej došlo akýmkoľvek spôsobom počas priebehu Kurzu.

10.5 Predávajúci v zmysle Občianskeho zákonníka nenesie nijakú zodpovednosť za vnesené a odložené veci zo strany osôb prítomných na Kurze.

10.6 Zodpovednosť za zdravie a majetok dieťaťa, ktoré je‚ Účastníkom kurzu alebo Sprevádzajúcou osobou nesie výhradne jeho rodič, zákonný zástupca alebo osoba, ktorej bolo dieťa akýmkoľvek spôsobom zverené. Lektor, Predávajúci alebo zástupca Predávajúceho nevykonávajú dohľad alebo dozor nad účastníkmi kurzu a Sprevádzajúcimi osobami.

10.7 Za zverenie dieťaťa podľa predchádzajúceho bodu nie je považované ponechanie dieťaťa na Kurze, jeho prítomnosť na Kurze, dohoda s lektorom, Predávajúcim alebo zástupcom Predávajúceho o jeho zverení pod opateru a/alebo dohľad alebo akékoľvek konanie, či opomenutie, ktoré by k zvereniu malo viesť.

 

11 VYŠŠIA MOC

11.1 Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru Vyššej moci, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

11.2 Škodou podľa predchádzajúceho bodu sa chápe najmä ujma alebo majetková škoda spôsobená objektívnou nemožnosťou poskytnúť Služby z dôvod Vyššej moci, škoda na živote, zdraví, majetku a veciach osôb prítomných na Kurze a akákoľvek iná majetková a nemajetková ujma majúca pôvod vo Vyššej moci.

11.3 Vylúčenie zodpovednosti na základe Vyššej moci je účinné a trvá po dobu, po ktorú trvá prekážka.

11.4 Zmluvná strana, ktorá neplní povinnosť z dôvodu Vyššej moci, musí oznámiť druhej Zmluvnej strane túto prekážku a jej dôsledky na svoju spôsobilosť plniť. Ak druhá Zmluvná strana nedostane oznámenie v primeranej lehote po tom, čo sa Zmluvná strana, ktorá neplní povinnosť, dozvedela alebo mohla dozvedieť o takej prekážke, je táto Zmluvná strana zodpovedná za tým vzniknutú škodu.

11.5 Ustanovenie predchádzajúceho bodu sa považuje za splnené:

a. oznámením nemožnosti plniť záväzok z dôvodu vyššej moci, zaslaným Predávajúcim prostredníctvom e-mailu alebo uverejnením na webovom sídle Predávajúceho www.nemcinainak.sk,

b. oznámením nemožnosti zúčastniť sa Kurzu z dôvodu Vyššej moci zaslaným Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho.

11.6 Ustanovenia tohto článku nebránia tomu, aby ktorákoľvek zo Zmluvných strán vykonala iné právo než nárok na náhradu škody.

11.7 V prípade prerušenia už prebiehajúcich kurzov z dôvodu vyššej moci, má kupujúci právo na nahradenie si neodučených hodín v termíne určenom predávajúcim. V Prípade, že nesúhlasí s odučením hodín v náhradnom termíne, má kupujúci nárok na vrátenie 50% sumy neodučených hodín.

11.8 O vrátenie 50% zostatkovej sumy neodučených hodín musí kupujúci požiadať písomne resp. elektronicky do 14 kalendárnych dní od doručenia oznámenia, resp. zverejnení informácie na webovej stránke www.nemcinainak.sk o prerušení výučby z dôvodu vyššej moci.

 

12 SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Vylúčenie z Kurzu

12.1 Porušením povinnosti podľa bodu 2.6 písm. c alebo práva podľa bodu 5.12 vzniká Predávajúcemu právo na vylúčenie Účastníka a jeho Sprevádzajúcej osoby z Kurzu. Porušením povinnosti podľa prvej vety stráca Kupujúci právo na vrátenie akejkoľvek zostatkovej (alikvotnej) ceny Kurzu alebo právo na náhradné plnenie zo strany Predávajúceho. Predávajúci má právo na postup podľa tohto bodu za predpokladu, že opakovane došlo hrubým spôsobom k porušeniu povinností Kupujúceho podľa bodu 2.6 písm. c a Kupujúci ani po márnej výzve Predávajúceho od porušovania týchto povinností neupustil. Výzvu podľa predchádzajúcej vety je Predávajúci povinný vyhotoviť v písomnej forme a zaslať na e-mailovú adresu Kupujúceho.

Úrok z omeškania

12.2 Ak v lehote splatnosti nedôjde zo strany Kupujúceho k úhrade peňažného záväzku za plnenia, ktoré sú predmetom zmluvy,  má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade, ak by výška úroku z omeškania stanovená podľa platnej právnej úpravy bola vyššia, ako je dohodnutá podľa tohto článku VOP, má Predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške podľa takejto platnej právnej úpravy.

12.3 Úrok z omeškania zo sumy nezaplateného Peňažného záväzku je splatný uplynutím dňa, ktorý je ako deň splatnosti peňažného záväzku uvedený vo faktúre resp. výzve na uhradenie dlžnej sumy, ktorou Predávajúci vyúčtoval Kupujúcemu Peňažný záväzok.

 

13 NIEKTORÉ OSOBITNÉ USTANOVENIA O PRÁVACH SPOTREBITEĽA PRI ZMLUVÁCH UZAVRETÝCH NA DIAĽKU

13.1 Ak došlo k uzavretiu Zmluvy prostredníctvom Objednávky zaslanej prostredníctvom webového sídla Predávajúceho alebo iných diaľkových prostriedkov komunikácie, má Spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 (slovom: štrnástich) dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí Služieb.

13.2 Ak je Kupujúcim spotrebiteľ a Objednávka Služieb bola realizovaná prostredníctvom webového sídla Predávajúceho alebo inými diaľkovými prostriedkami komunikácie a poskytnutie Služieb (začatie Kurzu) sa má uskutočniť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, udelením súhlasu so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca spotrebiteľ po úplnom poskytnutí Služieb a prác právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie platieb, ktoré dovtedy vznikli. Predávajúci zároveň vyžiada od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa predchádzajúcej vety. Bez udelenia tohto súhlasu sa poskytnutie Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy neuskutoční.

13.3 Právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia je možné uplatniť iba voči Službám, ktoré ešte neboli poskytnuté. Za Služby, ktoré už boli na základe udeleného Súhlasu poskytnuté do okamihu doručenia odstúpenia od Zmluvy Predávajúcemu, je Spotrebiteľ povinný zaplatiť.

13.4 Spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od Zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdá Predávajúci. Tento formulár je súčasne dostupný aj na webovom sídle Predávajúceho www.nemcinainak.sk.

13.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

13.6 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do (slovom: štrnástich) 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Vrátenie finančných prostriedkov sa vykoná rovnakým spôsobom akým došlo k ich úhrade zo strany Spotrebiteľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

14 KOMUNIKÁCIA, OZNAMOVANIE A DORUČOVANIE

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania vzájomnej korešpondencie sa doručením v zmysle týchto VOP rozumie doručenie písomného obsahu na elektronickú adresu Predávajúceho info@nemcinainak.sk alebo doporučene poštou alebo kuriérom na adresu NJC s.r.o., Námestie hraničiarov 8A, 851 03 Bratislava, Slovenská republika. Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana odmietne prevziať doručovanú písomnosť, alebo v deň vrátenia zásielky s vyznačenou poznámkou „adresát neprevzal v odbernej lehote“, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, alebo iná poznámka podobného významu. Pri elektronickom doručovaní písomností e-mailovou poštou sa písomnosť považuje za doručenú v deň nasledujúci po dni jej odoslania. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené v Zmluve (Objednávke), resp. internetovom formulári ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomností oznámil novú adresu bydliska, prípadne novú elektronickú adresu na doručovanie písomností.

14.2 Pri pochybnostiach o doručení sa Spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Spotrebiteľovi Predávajúcim v súlade s Objednávkou alebo na adresu, ktorej zmena bola Spotrebiteľovi náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu upravujúceho poštové služby, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

 

15 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

15.1 Objednávateľ objednávkou na stránke www.nemcinainak.sk dobrovoľne poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačných systémoch prevádzkovateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresa Objednávateľa a meno a priezvisko a dátum narodenia Učastníka kurzu (ďalej ako „osobné údaje“).

15.2 Objednávateľ berie na vedomie, že osobné údaje, ktoré uviedol, prevádzkovateľ spracováva vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe VOP (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy a plnenie povinností prenajímateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.3 Objednávateľ vyjadril súhlas, že osobné údaje, ktoré uviedol, prevádzkovateľ spracováva vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom zasielania informačných a ponukových Prevádzkovateľa (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov zákazníka – 2 roky od ukončenia poskytovania služby prevádzkovateľom objednávateľovi.

Na základe ustanovenia čl. 13 GDPR Objednávateľ berie na vedomie, že: (i) má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, (ii) má právo požadovať od Prevádzkovateľa ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, (iii) má právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov; (iii) má právo podať sťažnosť dozornému orgánu; (iv) poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, Objednávateľ nie je povinný osobné údaje poskytnúť, následkom toho však nemôže byť zmluva medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom uzatvorená; (v) poskytnutie osobných údajov so súhlasom Objednávateľa na účely zasielania emailov o aktuálnych novinkách a ponukách nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, Objednávateľ nie je povinný osobné údaje poskytnúť, následkom toho však účel, na ktorý sa jeho osobné údaje takýmto spôsobom spracúvajú, nebude možné zo strany Prevádzkovateľa plniť; (vi) má právo súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

15.4 Objednávateľ berie na vedomie, že Podmienky ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR sú uvedené v samostatnej časti ochrana osobných údajov nachádzajúcej sa na stránke https://www.nemcinainak.sk, alebo na https://www.nemcinainak.sk/index.php/gdpr.

15.5 Uverejnením podľa predchádzajúceho bodu tohto článku si Prevádzkovateľ plní svoju povinnosť podľa čl. 13 a 15-22 GDPR.

 

16 RIEŠENIE SPOROV A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDOV

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadne spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak Zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, Zmluvné strany sú oprávnené riešiť tieto spory súdnou cestou v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

16.2 Miestna príslušnosť súdu je daná v súlade s Civilným sporovým poriadkom podľa trvalého bydliska odporcu alebo podľa osobitných ustanovení upravujúcich príslušnosť súdu v spotrebiteľských veciach.

16.3 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva Spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh je možné podať aj prostredníctvom Platformy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorú nájdete na tejto internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

16.4 Podnety, sťažnosti a reklamácie našich zákazníkov prijímame na našej korešpondenčnej adrese uvedenej v záhlaví týchto VOP a na e-mailovej adrese info@nemcinainak.sk.

 

17 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia Predávajúcim. VOP sú zverejnené jednak na internetovej stránke Predávajúceho. Kupujúcemu sú VOP vždy dostupné pri Objednávke Služieb. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené Zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia Zmluvy.

17.2 Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia. VOP sú spolu s ostatnými zmluvnými dokumentmi súčasťou Zmluvy. Uzatvorením Zmluvy vyjadruje Kupujúci svoj súhlas s VOP a súvisiacimi zmluvnými dokumentmi.

17.3 Orgánom dohľadu Predávajúceho je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,

820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

 

NJC s.r.o.

Mgr. Gabriela Slobodová, PhD.

konateľ

Účinné od: 04.08.2020