Reklamačný poriadok

Spoločnosť NJC s.r.o., sídlo: Námestie hraničiarov 8/A, Bratislava, 851 03, IČO: 50424220, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 112946/B, číslo účtu IBAN: SK45 7500 0000 0040 2361 5399, vedený v banke ČSOB, a.s., konajúc najmä ako predávajúci pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, vydáva v súlade s ustanovením § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskym Zákonníkom, tento reklamačný poriadok.

úlohou reklamačného poriadku je informovať kupujúceho o podmienkach a spôsobe reklamácie služieb, vrátane údajov o tom, kde môže kupujúci reklamáciu uplatniť.

Tento reklamačný poriadok je normatívny akt spoločnosti NJC s.r.o. vypracovaný v súlade a na základe právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie.

 

Prosíme, prečítajte si dôkladne a starostlivo tento Reklamačný poriadok a nezabudnite, že jeho ustanovenia sú pre Vás bez výhrad záväzné. Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto Reklamačným poriadkom alebo potrebujete bližšie objasniť alebo vysvetliť niektoré jeho ustanovenia, prosíme kontaktujte nás a konzultujte ich priamo s nami. Tento Reklamačný poriadok je podľa ustanovenia § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom a dostupnom mieste na každej Prevádzke Predávajúceho a zároveň je Kupujúcemu dostupný aj prostredníctvom webového sídla Predávajúceho www.nemcinainak.sk.

DEFINÍCIE

V tomto Reklamačnom poriadku majú nasledovné výrazy v každom prípade a v každej gramatickej podobe, tvare a čísle nižšie uvedený význam, pokiaľ nie sú v tejto časti uvedené odlišné definície pre inú gramatickú podobu, tvar alebo číslo:

 

(A) Elektronická komunikácia predstavuje komunikáciu medzi Zmluvnými stranami prostredníctvom emailu alebo faxu. Telefonická komunikácia sa považuje za elektronickú komunikáciu iba v prípade, ak to VOP alebo Zmluvná dokumentácia pripúšťajú. 

(B) Zmluva je právny dokument, obsahujúci práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú Predávajúci a Kupujúci. Zmluva sa uzaviera okamihom akceptácie Objednávky zaslanej Kupujúcim zo strany Predávajúceho.  Týmto okamihom súčasne Objednávka zaslaná Kupujúcim nadobúda podobu riadne uzavretej zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto VOP a iné zmluvné dokumenty (Cenník, Rozpis kurzov, Formulár na odstúpenia od zmluvy a pod.)

(C) Kupujúci je fyzická osoba (Spotrebiteľ), ktorá uzatvorila s Predávajúcim Kúpnu zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie Služieb. Za Spotrebiteľa sa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, inej obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania;  na túto osobu sa vzťahujú príslušné zákonné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa.

(D) Predávajúci je právnická osoba NJC s.r.o., sídlo: Námestie hraničiarov 8/A, Bratislava, 851 03, IČO: 50424220, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 112946/B, číslo účtu IBAN: SK45 7500 0000 0040 2361 5399, vedený v banke ČSOB, a.s., ktorá poskytuje Služby.

(E) Reklamácia je podnet, ktorý doručí Kupujúci Predávajúcemu v súlade s týmto Reklamačným poriadkom, prostredníctvom ktorého uplatňuje Kupujúci Reklamáciu, t.j. sa začína reklamačné konanie. 

(F) Potvrdenie o prijatí Reklamácie je písomný záznam o prijatí Reklamácie, ktorý sa doručuje prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu Spotrebiteľa a ktorý obsahuje:

- číslo Zmluvy o poskytnutí Služieb,

- evidenčné číslo Reklamácie,

- identifikačné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mail),

- identifikačné údaje Predávajúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo, e-mail, meno a priezvisko osoby vybavujúcej Reklamáciu),

- deň prijatia Reklamácie,

- identifikáciu lektora a Kurzu, na ktorý sa Reklamácia vzťahuje,

- popis vady resp. výhrady Kupujúceho,

- informáciu o tom, čoho sa Kupujúci domáha,

- informácie o právach Spotrebiteľa. 

(G) Doručením Reklamácie sa súčasne chápe uplatnenie Reklamácie v zmysle príslušného zákona. Dňom doručenia Reklamácie začína reklamačné konanie.

(H) Vybavením reklamácie sa chápe najmä vyhovenie Reklamácii a vykonanie opatrení na odstránenie zistených vád a nedostatkov alebo odôvodnené zamietnutie Reklamácie.

(I) Protokol o vybavení reklamácie vydáva Predávajúci ako doklad o ukončení a vybavení Reklamácie jedným so spôsobov podľa tohto Reklamačného poriadku a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Protokol o vybavení reklamácie musí obsahovať:

- evidenčné číslo Reklamácie,

- identifikačné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mail),

- identifikačné údaje Predávajúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo, e-mail, meno a priezvisko osoby, ktorá vybavovala Reklamáciu v mene Predávajúceho),

- deň začatia reklamačného konania podľa písm. (G),

- spôsob vybavenie Reklamácie.

(J) Reklamačný poriadok je tento samostatný dokument, ktorý upravuje postup Predávajúceho a Kupujúceho pri Reklamácii Služieb v prípade, že napriek všetkému úsiliu Predávajúceho o zachovanie vysokej kvality ponúkaných Služieb, vznikne na strane Kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady. 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA K ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

1.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Služba v priebehu jej poskytovania v čase trvania Kurzu. 

1.2. Vady musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.

1.3. Právo Kupujúceho na uplatnenie zodpovednosti za vady trvá výhradne v priebehu trvania Zmluvy.

1.4. Práva zo zodpovednosti za vady Služby, zaniknú, ak sa neuplatnili v priebehu trvania Zmluvy.

2. POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

2.1 Kupujúci má právo doručiť Reklamáciu priamo lektorovi alebo písomne na e-mailovú adresu Predávajúceho info@nemcinainak.sk.

2.2 Reklamácia doručená Kupujúcim obsahuje najmä:

- identifikačné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mail),

- identifikáciu lektora a Kurzu, na ktorý sa Reklamácia vzťahuje,

- popis vady resp. výhrady Kupujúceho,

- informáciu o tom, čoho sa Kupujúci domáha.

2.3 Riadne vyplnená a doručená Reklamácia je odovzdaná na posúdenie Predávajúcemu.

2.4 Predávajúci vykoná posúdenie Reklamácie v lehote do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie spôsobu poskytovania Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenie Reklamácie. Ak nedôjde k vybaveniu Reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety, má Kupujúci práv na odstúpenie od Zmluvy; za Vybavenie Reklamácie v rámci lehoty podľa tohto bodu sa považuje aj odoslanie Protokolu o vybavení reklamácie v posledný deň plynutia tejto lehoty.

2.5 Ak Reklamácia smeruje voči spôsobu poskytovania Služieb zo strany lektora, Predávajúci vybaví Reklamáciu vypočutím lektora s cieľom objasniť dôvody, pre ktoré bola Reklamácia podaná a preukázať mieru jej opodstatnenosti.

2.6 Ak je výsledkom postupu podľa predchádzajúceho bodu plnohodnotné preukázanie opodstatnenosti podanej Reklamácie, vykoná Predávajúci opatrenia na odstránenie zistených vád a nedostatkov.

2.7 Opatreniami podľa predchádzajúceho bodu sa chápe najmä napomenutie lektora a poskytnutie odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov.

2.8 Právo na odstúpenie od Zmluvy má Kupujúci aj v prípade ak viac ako dva krát úspešne uplatní Reklamáciu na rovnaký nedostatok v poskytovaní Služieb, ktorý sa vyskytol v priebehu daného Kurzu. 

2.9 Reklamačný proces je ukončený zaslaním Protokolu o vybavení reklamácie na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo nedodržaním lehoty podľa bodu 2.4.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.09.2016

3.2 Kupujúci zakúpením Služby súhlasí s Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

3.3 Predávajúci má právo na úpravu ako aj zmenu Reklamačného poriadku. 

 

Účinnosť od 1.9.2016

  

NJC s.r.o.

sídlo: Námestie hraničiarov 8/A, Bratislava